Đại Lễ Mừng Kính Thánh Phụ Đa Minh (8/8)

Thánh Lễ

Thánh Lễ

Giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông. Sài Gòn.
Giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông. Sài Gòn.