Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời

Thánh Lễ

Thánh Lễ

Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

Tổng Giáo Phận Sài Gòn.