Thứ Tư Lễ Tro

Thánh Lễ

Thánh Lễ

Tổng Giáo Phận Sài Gòn. - Giữ chay, kiêng thịt.


Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Giữ chay, kiêng thịt.