Mạnh mẽ bảo vệ đàn chiên, các Giám Mục Venezuela kêu gọi thay đổi chế độ nếu không ôm nhau chết hết

Giáo Hội Năm Châu

Giáo Hội Năm Châu

Giáo Hội Năm Châu.

Giáo Hội Năm Châu.