Vừa tin vào Thiên Chúa, vừa xem bói... được không?

Lm. Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Lâm Phước Hùng, OP

Vừa tin vào Thiên Chúa, vừa xem bói... được không?

Vừa tin vào Thiên Chúa, vừa xem bói... được không?