Ápraham, Sara, Isaác, Giacóp, Esau

Ápraham, Sara, Isaác, Giacóp, Esau
Chúng ta cùng tìm hiểu những từ Ađam - Evà - Eđen - Cain - Aben - Nôê - Baben có ý nghĩa gì?


Ápraham, Sara, Isaác, Giacóp, Esau