Giúp nhớ Cựu Ước

Giúp nhớ Cựu Ước
Thánh Kinh có 73 cuốn, chia làm 2 phần Cựu Ước và Tân Ước. Cựu Ước có 46 cuốn, Tân Ước có 27 cuốn. Bài này, chúng ta cùng khám phá phần Cựu Ước.


Giúp nhớ Cựu Ước