Jesus The Easter Sunday Resurrection (Chúa Phục Sinh)

Chúa Phục Sinh

Chúa Phục Sinh

Biến cố Phục sinh đã xảy ra với nhiều kinh ngạc. Kinh ngạc về sự chết ! Kinh ngạc về các tông đồ ! Kinh ngạc vì Ngài đã sống lại ! Kinh ngạc vì Ngài đã hiện ra với những người phụ nữ trước hết và sai họ đi loan báo Tin Mừng.

Chúa Phục Sinh