O Holy Night - Hòa Nhạc Thánh Ca Giáng Sinh 2023

O Holy Night - Hòa Nhạc Thánh Ca Giáng Sinh 2023
Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Houston, Texas

Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Houston, Texas