Tuần Thánh tại Thánh Địa Giêrusalem

Tuần Thánh

Tuần Thánh

Hiện diện tại thành Thánh Giêrusalem, đặc biệt trong Tuần Thánh, là một kinh nghiệm xúc động khôn tả đối với nhiều người.

Tuần Thánh tại Thánh Địa Giêrusalem