CN 1 MC năm A

Thánh Lễ

Thánh Lễ

Giáo xứ Đa Minh, Ba Chuông, Sài Gòn.

Giáo xứ Đa Minh, Ba Chuông, Sài Gòn.