Lễ Chúa Thăng Thiên

Thánh lễ

Thánh lễ

Giáo xứ Đa Minh, Ba Chuông, Sài Gòn.

Giáo xứ Đa Minh, Ba Chuông, Sài Gòn.