Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Thánh lễ

Thánh lễ

Giáo xứ Đa Minh, Ba Chuông.

Giáo xứ Đa Minh, Ba Chuông.