Video: Đàng Thánh Giá tại Hí Trường Côlôsê Thứ Sáu Tuần Thánh 25/03/2016

Video: Đàng Thánh Giá tại Hí Trường Côlôsê Thứ Sáu Tuần Thánh 25/03/2016
Đàng Thánh Giá tại Hí Trường Côlôsê Thứ Sáu Tuần Thánh 25/03/2016
Đàng Thánh Giá tại Hí Trường Côlôsê Thứ Sáu Tuần Thánh 25/03/2016

Nguồn tin: vietcatholic