Thánh ca: Bánh Hằng Sống

Thánh ca: Bánh Hằng Sống
Thánh ca: Bánh Hằng Sống

Thánh ca: Bánh Hằng Sống

Sáng tác: Trinh Quang


Tải bài hát: Bánh Hằng Sống - PDF (imprimatur ngày 23/11/2023)