Thiện nguyện tuyệt đẹp của một giáo xứ vùng Gia Kiệm

Từ thiện mùa Covid

Từ thiện mùa Covid

Nhân dịp GX Gia Yên phát gà cho những người dân trong giáo xứ , không phân biệt tôn giáo .

Thiện nguyện tuyệt đẹp của một giáo xứ vùng Gia Kiệm