Thương quá Các Sơ làm Bốc Vác trong Đêm, Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima

Sợ

Sợ

Thương quá Các Sơ làm Bốc Vác trong Đêm, Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima

Mùa dịch Covid 19